W

ynagrodzenie


Klientom, którzy zdecydują się na stałą obsługę prawną, kancelaria oferuje zawarcie umowy o wykonywanie stałej obsługi prawnej z wynagrodzeniem ryczałtowym. Ten system rozliczeń gwarantuje Klientom pełną dyspozycyjność
ze strony prawników kancelarii oraz stałe wynagrodzenie należne kancelarii, bez względu na rodzaj, liczbę spraw, stopień ich złożoności oraz włożony nakład pracy.

W pozostałych przypadkach kancelaria ustala wynagrodzenie w zależności od rodzaju i stopnia złożoności sprawy oraz nakładu pracy prawników wykonujących określone zlecenie.

Zasadą jaką kieruje się kancelaria przy ustalaniu konkretnego wynagrodzenia jest elastyczność, która przejawia się
w dostosowaniu wynagrodzenia do możliwości finansowych Klienta.